Türkiye’de E-ticarete İlişkin Sorunlar

Türkiye’de E-ticarete İlişkin Sorunlar

Tükiye’ de e-ticarete ilişkin yaşanan sorunlar yapısı itibariyle, başka ülkelerde yaşanan sorunlardan nitelik itibarıyla çok da farklı değildir. Ancak yine de, özgün değerlendirme çalışmaları yararlı olacaktır.Türkiye' de E-ticarete İlişkin Sorunlar

İletişim altyapısı açısından değerlendirecek olursak Türkiye’ de ki fiziki altyapının yetersiz olduğunu söylemek insafsızlık olacaktır.

İnternet’ e erişim maliyetleri, satın alma gücü paritesine göre OECD ortalamasının altındadır. Fiziki altyapı açısından sorun olarak görülebilecek olan etken, geniş bantta erişimin yüksek kaliteye ve yaygınlığa çıkmamış olmasıdır.

Oldukça gelişmiş bir transmisyon altyapısına sahip ola Türk Telekom’ un, uygun teknolojik geniş bantta hizmet vermesi mümkün olacaktır.

İletişim altyapısı azımsanmayacak nitelikte bir veri haberleşme imkanı tanısa da, Örnek verecek olursak; evlerde İnternet kullanımının yaygınlaşması bilgisayarlaşma oranının düşük kalması nedeniyle hızla artamamaktadır.

Bu sorunun altında şüphesiz önce ekonomik gerekçeler ve sonra eğitim ile kültürel gerekçeler yatmaktadır. Tüketicilerin kamusal e-ticaret hizmetlerinde evden olmasa da mahallerinden erişimin sağlanması için kamuya açık mekanlardan İnternet’ e erişim anlamı bir çözüm olarak sunulabilir.

Türkiye’de E-ticarete İlişkin Sorunlara Örnekler

Örnek verecek olursak; muhtarlıklarda dağlanan bilgisayarlarla hastanelerden randevu alabilmek, vergi, nüfus gibi işlemleri başlatabilmek ve yürütebilmek adına bu sorunun dolaylı yoldan aşınması sağlanabilir.

E-ticaretin gelişimi açısından henüz bir engel oluşturmasa da hukuki düzenlemeler Türkiye’ de ki önemli eksikliklerden bir tanesidir. Elektronik belge, elektronik işlem, elektronik imza hakkındaki düzenlemelerin yanı sıra, vergi ve ticaret kanunlarında da e-ticarete uygun düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.

Türkiye’ de e-ticaretin gelişiminde kamunun ne kadar ölümcül bir rol oynadığından az önce bahsetmiştik. Buna karşın en çok sorunun karşılandığı alan da kamudur. En ciddi sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza uygulama geliştirme düzeyinde kamuda koordinasyon eksikliği gelmektedir.

Onlarca kamu kurumu benzer alanlarda benzer uygulamaları, bağımsız bir şekilde geliştirmeye çalışmaktadır. Veri ve bilgi paylaşımında daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik sağlanacakken, uygulamaların başarı şansı aksi şekilde azaltılmaktadır.

Öte yandan, teknik düzeyde geliştirilecek bir veri ve uygulama standardıyla pekala olağanüstü başarı sonuçları elde edilebilmektedir.

Türkiye' de E-ticarete İlişkin SorunlarKamu alanında yaşanan bir diğer önemli sorun, uygulama yatırımlarının koordinasyonudur.

Aynı fiziksel bina içinde hizmet veren farklı bakanlıklara bağlı birimler, ayrı erişim ağlarını kurmakta, aynı sunucu üzerinde çalışabilecek uygulamalar için kendi sunucularını temin etme yoluna gitmektedirler.

Mühendislik hesabının en iyi şekilde yapılmasını engelleyende bu koordinasyon eksikliğidir ve bunun sonucunda da önemli bir atıl kapasite ve kaynakların verimsiz kullanılmasına sebebiyet vermektedir.

Kamunun kendi içinde yaşadığı başka bir sorun olarak, bilgi teknolojilerinde yetişmiş insan gücü eksikliğidir. Bu nedenle kamu, kendi uygulamalarını kendisi veya yüklenicilerle ortak geliştiremediği gibi, yüklenicilerin takibini dahi yapmakta sorun yaşamaktadır.

İhtiyaçların belirlenmesinden işin yönetimi ve sonuçlandırılmasına kadar güçlükler yaratan bu durum, işin tesliminden sonra gerekli bakım ve işletimde de sorun oluşturmaktadır.

E-ticareti planlı bir biçimde kamu uygulaması ve düzenlemeleriyle koordine edilmesi gereken bir alandır. E-ticaret daha çok bir teknoloji alanı olarak görülmekle birlikte, araştırmacılar açısından iktisadi bir konu olarak değerlendirilmelidir.

Kamusal politikalarla yönlendirilmeler olmaksızın e-ticaretin kendiliğinden gelişmesi ve sorunlarının çözülmesinin beklenmesi çok da rasyonel olmamaktadır.

Türkiye’ de E-ticarete İlişkin Sorunlar konulu makalemizi sizler için oluşturduk. Sizde Türkiye’ de E-ticarete İlişkin Sorunlar konulu makalemize görüş ve yorumlarınızı ekleyerek düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.